Implantology - Имплантология

Pages: 1 2 3 4 5Next >Last »

Immediate Dentoalveolar Restoration

Immediately-loaded implants in compromised alveolar sockets

Author/Editor: José Carlos Martins da Rosa

Издадена: 1st edition 2014
Издател: Quintessence Editora Ltda.
Book, Hardcover, 372 pages, 2098 images
Език: English
Раздел: Implantology, Periodontics, Prosthodontics

Immediate dentoalveolar restoration (IDR) is a treatment modality for immediate loading of single-tooth dental implants in fresh extraction sockets. This textbook provides a comprehensive step-by-step presentation of the IDR procedures and detailed clinical cases showing IDR used in various clinical situations. IDR reduces the number of interventions by integrating reconstruction of any tissue loss during the same visit as the implant placement and provisional crown fabrication. Predictability of the esthetics is ensured through careful esthetic assessment and use of advanced prosthetic techniques, including platform switching and contouring of the emergence profile. The minimally invasive techniques that are central to IDR are featured throughout. In addition, the authors cover the most important adjunctive topics, such as immediate loading, use of the maxillary tuberosity for bone grafts, and esthetic restoration.

Additional DescriptionОписание

Contents

01 Aesthetic Analysis
02 Aesthetics in Implantodontics
03 Postextraction Socket
04 Immediate Loading in Intact Sockets
05 Emergence Profile Design for Implant-Supported Prostheses
06 Compromised Sockets
07 The Maxillary Tuberosity as a Donor Site: Tissue Biology and Surgical Technique
08 Immediate Dentoalveolar Restoration: Protocol for the Technique
09 Platform Switching
10 Immediate Dentoalveolar Restoration: Case Reports

Цена: 446.00 BGL

Loading Updating cart…

Субпериосталните имплантати

Субпериосталните имплантати. Ренесансът. С поглед към бъдещето…

Автор: д-р Христо Христов
Издадена: 2014 г.
Издателство: Фараго
Книга, твърди корици, 250 страници, 300 снимки + CD Програма Позиционер

Раздели: Имплантология, Орална Хирургия

Настоящата книга е първи по рода си опит да се обхване една твърде специфична област от зъбната имплантология, която като че ли стои малко встрани или по-скоро е избутана там от вихъра на развитието на съвременната имплантология въобще. Целта на монографията е да се обобщи световният опит в субпериосталната имплантация с подчертано практическа насоченост, да се внесе достатъчно яснота по проблема, проследявайки историята, развитието му, съвременното състояние и перспективите. Написана от зъболекар за зъболекари, в нея се преплитат история, научни постижения и дългогодишен емпиричен опит.
Книгата е предназначена за широка читателска аудитория, включваща общопрактикуващидентални лекари, хирурзи, ортопеди, пародонтолози, както и студенти, интересуващи се от проблемите на имплантологията. Ето защо на места тя има привкус на учебник.
Запълвайки една празнота в нашата специализирана литература, от една страна, книгата ще обогати общата имплантологична култура на интересуващите се и, от друга – тя би била чудесно допълнение при оформянето на концептуалното клинично мислене, особено у младите дентални лекари, за решаване на редица нетрадиционни клинични случаи в ежедневната практика. Освен това, няма да бъда честен спрямо колегите и пациентите, така много нуждаещи се от подобно лечение, пък и спрямо мен самия, ако не споделя 40-годишния си опит.

Програма Позиционер е софтуер предназначен за имплантолози, зъботехници и зъболекари за изчисляване местоположението на главите на суб-периостални и стандартни импланти. с което се улеснява значително работата на специалистите. Информацията от всяко едно направено изчисление може да бъде запазена и след това при нужда възстановена от базата данни. Повече ще научите от прикачения файл.

Additional DescriptionОписание

Резюме

Субпериосталното имплантиране е стар метод, датиращ от 40-те години на миналия век. Дизайнът на субпериосталните имплантати се явява пръв в новата история на денталната имплантология. Поради бурното развитие на вътрекостните имплантати след 80-те години на 20-ти век, когато Branemark оповести остео интеграционната теория, като че ли методът на субпериосталната имплантация бе избутан в страни. С развитието на компютърно асистираните технологии той бе възроден наново след 2000 година. Нещо повече, пак с помощта на тези технологии методът бележи сериозна заявка за бъдещо развитие усъвършенстване, за да може да заеме полагащото му се място в имплантологичната наука и практика.
Необходимостта от написването на настоящата книга възникна по две причини: от една страна натрупания богат емпиричен клиничен опит /40 години/, а от друга – една празнота в специализираната литература третираща субпериосталната имплантация.
Събирайки съществения световен опит в областта на СИ, анализирайки го и изхождайки от съвременните концепции се постарах да разчупя някои стереотипи както по отношение на метода, така и по отношение на формата на Си, начина на конструирането им и хирургичните методи за тяхното поставяне. Систематизирах видовете разрези и мукопериосални ламба. Адаптирах и метода на протезиране върху такъв вид имплантати, в съответствие с приетите норми в пародонтологията и ортопедичната дентална медицина.
Като плод на дългогодишния опит в областта на Си се роди и изобретението ми за подобен имплантат, което допринесе за обогатяване на световния опит в това отношение. С годините клиничен опит възникна и мултитайп-имплантатната концепция, според която практикуващите, импровизирайки, могат да комбинират както различни видове имплантати, така и имплантати и естествени зъби като опори, за да овладеят дадения клиничен случай. Това налага много задълбочена теоретична и практическа подготовка на денталния лекар, който трябва да владее поне две имплантатни системи, една от които е СИ.
Доказах на практика, че успеваемостта на вътрекостните и СИ е съпоставима. В светлината на развитието на компютърно подпомаганите технологии СИ придобива нови стойности и нови измерения по отношение на приложението и в клиничната практика. В наши дни наистина СИ изживява своя Ренесанс. Научно установен факт е, че челюстните кости атрофират с еднаква скорост и при СИ и при носене на подвижни плакови протези. Този факт дава предимство на протезиране върху субпериостални имплантати пред с неподвижни протезни конструкции пред това чрез подвижни плакови протези, който метод, по мое мнение, вече трябва да отиде в историята.
Методът на субпериосталната имплантация е бърз и надежден метод за рехабилитация на дъвкателния апарат с неподвижни протезни конструкции. Той е в пъти по-евтин в сравнение със скъпо струващите и не гарантирани аугментации на челюстните кости, когато липсва обем за поставяне на вътрекостни имплантати. Както и при другите видове имплантати, така и в областта на СИ има нерешени проблеми, които чакат своето разрешаване.
В концептуално отношение СИ очаква своето щастливо бъдеще. Новите възможности, които CAD/CAM технологиите дават по отношение на съкращаване на оперативните интервенции от две на една, завидната точност на изделието, както и на подобряване на неговите физикомеханични качества при използване на методът на селективното лазерно разтопяване в сравнение с метода на леене вещаят един оптимистичен поглед към бъдещето.
Проблеми, неуспехи и нерешени въпроси има в цялата дентална имплантология, но също така успехите са оптимистични. Въз основа на своите анализи учените в Масачузетския университет са достигнали до извода, че основен дял при ортопедичното лечение на дъвкателния апарат през 21 век ще заема денталната имплантология.
Нека завърша с крилатата мисъл на големия имплантолог Hulbert – „Имплантологията е триумф на надеждите всред неуспехите”. д-р Христо Христов

Цена: 80.00 BGL

Loading Updating cart…

Sinus Floor Elevation

 Avoiding Pitfalls Using Cone-Beam CT

author/editor: Yasuhiro Nosaka

Издадена: 1-st edition 2014
Издателство: Quintessenz Verlags GmbH
Book, Hardcover, 120 pages, 806 images (colored)
Език: English
Раздели: Implantology

In this book, Dr Yasuhiro Nosaka examines the different issues that may arise and be encountered by the clinician when performing sinus floor elevation. While recognizing the benefit of less invasive procedures, the author has pointed out some drawbacks of the osteotome technique, recommending thorough preoperative examinations by means of cone-beam CT imaging for dental use. Dr Nosaka presents the details, including the pathological findings, of manifold cases, such as the treatment of maxillary sinusitis, mucous retention cysts and apical lesions, as well as solutions for cases with difficulties due to the presence of alveolar artery and septa.
The only way to ensure a good treatment outcome is to avoid pitfalls through careful evaluations and diagnosis.
This book provides useful techniques and key points to remember for performing sinus floor elevation, all illustrated by full-color images, to navigate the clinician to a successful, complication-free, treatment outcome.
Additional DescriptionОписание

Contents

Foreword
Preface
Acknowlegments

Part I The lateral window technique aided by CT scanning
1 The maxillary sinus and membrane
2 CT scanning for maxillary sinus evaluation
3 Principles and procedures of the lateral window technique
4 Pitfalls of the lateral window technique
4.1 The preoperative stage
4.2 The intraoperative stage
4.3 The postoperative stage

Part II The osteotome technique aided by CT scanning
5 Principles and procedures of the osteotome technique
6 Pitfalls of the osteotome technique

Цена: 172.00 BGL

Loading Updating cart…
Pages: 1 2 3 4 5Next >Last »