Мениджмънт на здравните грижи при захарен диабет ІІ тип


книги по дентална медицина » Книги, списания и мултимедия » Книжарница » Книги » Мениджмънт на здравните грижи при захарен диабет ІІ тип

Автор: Мая Визева, Красимир Визев

Издадена: юни 2015
Издателство: Инфодент-БГ
Книга, мека корица, 84 страници
Език: Български
Раздели: Други, медицина

Прогресивната тенденция на глобалните процеси на остаряване на населението и обусловеното от това увеличаване на хроничните неинфекциозни заболявания пряко рефлектират, като изключително важна социално – здравна значимост в проблематиката на съвременната социално-медицинска наука. Научната литература предоставя много доказателства и автентични данни, отразяващи превантивните подходи и социалните насоки на ефективността на здравните грижи, както и стила на живот при болните хора със захарен диабет тип 2.
Налагат се някои неоспорими становища за унифициране на критериите за анализ и оценка на мениджмънта, качеството на социалното обгрижване и информирана здравна грамотност в модерната комплексна всеобхватност и „континуум” на здравните грижи. Това изисква внедряване на нова съвременна методология, иновативни мениджърски умения, хармонизирани с най-актуалните достижения на съвременната социална и медицинска мисъл, съобразени с последните успехи на световните научни открития, както и на останалите фундаментални науки.

Огромна научна значимост ангажира промоцията на здраве, с оглед поддържане на добро самочувствие и високо качество на живот, особено при рисковите групи от популацията. Липсата на достатъчно познания, сложността на проблематиката, нерядко е в базата на мултикаузалната ú биосоциална природа. Последната катализира процесите на иницииране на социалната генеза на дегенеративната патология и свързаното с това преждевременно остаряване.
Значимостта на проблема се обуславя преди всичко от дълбоките социални и здравни потребности на болните хора със захарен диабет, влошено качество на живот и завишени специфични здравни изисквания. Възникват сложни за решаване психологически и социално-икономически акценти. Това се предопределя, както от прогресивната заболеваемост на обменно-метаболитните нарушения - захарен диабет и затлъстяване, така и с обективни доказателства за изявена тенденция към необратими трайни усложнения и висока смъртност.

В настоящия труд се разглеждат високо значими социални проблеми на здравното обгрижване с оглед подобряване качеството на живота на хронично болните хора със захарен диабет. Оценката на някои рискови, фундаментални фактори се оказва с акуратно отношение към социалната епидемиология и еволюция на болестта, социална зависимост и обществено съдържание.
А стилът на живот детерминира дълбоката социална значимост на ортобиозата при човека. Той е най-добрия „регулатор” на сложните биосоциални процеси у човека, който единствен може да противостои на пагубните последици от жизнените несгоди.

Фактите убедително насочват вниманието ни към важните проблеми на социално-здравното състояние на големия брой хора със захарен диабет втори тип и наднормена телесна маса. Те доказват изключително голямото значение на социално-медицинската обвързаност и единство, съвременни здравни грижи и възможности за адекватно поведение и адаптиране към промените не само в организма, но в семейната среда и особено сигнификантно в общественото поведение.

Настоящия труд е предназначен за разнородна група читатели,  за обогатяване на познанията по проблематиката на хората с хронични заболявания.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение
I.    Обща част
Исторически данни
Актуалност на проблема
Здравето, като социална ценностна система
Научна обоснованост на социалните рискови фактори
Съвременни модели за превенция при диабет- втори тип
Здравното образование и промоция на здраве.
Модификация и профилактика на рисковите фактори
Стандарти по здравни грижи при Диабет тип 2
Мениджиране на факторите на риска
II.    Проучване и унифициране на някои критерии за анализ и
оценка на качеството на живот и мениджмънт на здравните грижи
при хора страдащи от захарен диабет втори тип
III.    Захарният диабет, като основен ентропичен фактор за
изява на преждевременно остаряване
IV.    Някои социални и здравни приоритети на превенцията и
профилактиката на захарния диабет–тип 2
V.    Заключение

------------------------

Price: 12.00 BGL

Loading Опресни...